Loading...

Cookie-k

1. A weboldal nem gyűjt automatikusan semmilyen információt, kivéve a cookie-fájlokban található információkat.
2. A cookie-fájlok (ún. „sütik”) olyan informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyek az Ügyfél végkészülékén tárolódnak, és weboldalak használatára szolgálnak. A sütik általában tartalmazzák annak a webhelynek a nevét, ahonnan származnak, tárolási idejüket a végeszközön és egy egyedi számot.
3. A cookie-kat az Ügyfél végberendezésén elhelyező és azokhoz hozzáférést biztosító entitás az AFF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, székhelye Rajc Poduchowny.
4. A sütiket arra használjuk, hogy:
a) a weboldal tartalmának az Ügyfél preferenciáihoz igazítása és a weboldalak használatának optimalizálása; különösen ezek a fájlok teszik lehetővé az Ügyfél eszközének felismerését és a weboldal megfelelő, egyéni igényeire szabott megjelenítését;
b) statisztikák készítése, amelyek segítenek megérteni, hogy az ügyfelek hogyan használják a weboldalakat, ami lehetővé teszi azok szerkezetének és tartalmának javítását;
c) az Ügyfél munkamenetének fenntartása a kosár tartalmához való visszatérés érdekében.
5. A weboldal a következő típusú sütiket használja:
a) „munkamenet” (munkamenet cookie-k) és „állandó” (állandó cookie-k). A „Session” cookie-k olyan ideiglenes fájlok, amelyek az Ügyfél végberendezésén tárolódnak a kijelentkezésig, a weboldal elhagyásáig vagy a szoftver (böngésző) kikapcsolásáig. Az „állandó” cookie-kat az Ügyfél végkészülékén a cookie fájl paramétereiben meghatározott ideig tárolják, vagy amíg azokat az Ügyfél törli;
b) a biztonság érdekében használt cookie-k, például csalások felderítésére a weboldalon belüli hitelesítés terén;
c) „teljesítményt nyújtó” cookie-k, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatával kapcsolatos információk gyűjtését;
d) „funkcionális” cookie-k, amelyek lehetővé teszik az Ügyfél által kiválasztott beállítások „megjegyezését” és az Ügyfél felületének személyre szabását, például a kiválasztott nyelv vagy régió, ahonnan az Ügyfél származik, betűméret, weboldal megjelenése stb.
6. A weboldalak böngészésére használt szoftver (böngésző) sok esetben alapértelmezés szerint lehetővé teszi a cookie-k tárolását az Ügyfél végkészülékén. Az ügyfelek bármikor módosíthatják cookie-beállításaikat. Ezek a beállítások módosíthatók különösen oly módon, hogy a böngésző beállításaiban blokkolják a cookie-k automatikus kezelését, vagy tájékoztassák a Vásárló eszközén való minden egyes elhelyezésről. A cookie-k kezelésének lehetőségeiről és módjairól a szoftver (webböngésző) beállításaiban található részletes információ.
7. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k használatára vonatkozó korlátozások hatással lehetnek a weboldalon elérhető egyes funkciókra.

Adatvédelmi irányelvek

§1. Személyes adatkezelő

1. A személyes adatok kezelője a Ptk. évi (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4 7. pontja. 2016. április 27. a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (GDPR) hatályon kívül helyezéséről az AFF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, székhelye Rajec Poduchalny, Rajec Poduchowny 95a, 26-613 Radom, NIP: 7962993019, REGON: 384455007, bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásába KRS-számon: 0000805346, Fővárosi Kerületi Bíróságon: Hadibíróság. Varsó, az Országos Bírósági Nyilvántartás 14. kereskedelmi osztálya, törzstőke: 5000 PLN.
2. Az adatkezelő e-mail címe: myorder.aff@gmail.com.
3. Az ügyintéző a Kbt. 32 mp. A GDPR 1. §-a betartja a személyes adatok védelmének elvét, és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz a végzett tevékenységgel összefüggésben kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülésének, elvesztésének, megváltoztatásának, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának, illetve azokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek a megelőzése érdekében.
4. A személyes adatok ügyfél általi megadása önkéntes, de az adatkezelővel való szerződés megkötéséhez szükséges.
5. Az adatkezelő a személyes adatokat a szerződés teljesítéséhez vagy az érintett szolgáltatásainak nyújtásához szükséges mértékben kezeli.

§2. A személyes adatok kezelésének célja és alapja

Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokra kezeli:
a) kereskedelmi ajánlat készítése az ügyfél érdekére, amely az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont);
b) szerződések megkötése és végrehajtása az ügyfelekkel, a megkötött szerződés alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);
c) elektronikus szolgáltatások nyújtása weboldalon keresztül, megkötött szerződés alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);
d) a panaszkezelési eljárás lebonyolítása, az adatkezelőnek a hatályos jogszabályokkal kapcsolatos kötelezettsége alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont);
e) az elszámolási bizonylatok kiállításával és elfogadásával kapcsolatos elszámolás az adótörvényben foglaltak alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont);
f) adatok archiválása esetleges megállapítás, kivizsgálás vagy követelésekkel szembeni védekezés, illetve tények bizonyításának szükségessége érdekében, amely az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont);
g) telefonon vagy e-mailben történő kapcsolatfelvétel, különösen az adatkezelőhöz intézett megkeresések esetén, amely az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont);
h) marketing, amely jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy előzetes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

§3. adatcímzettek. Adattovábbítás harmadik országokba

(1) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok címzettjei az adatkezelővel együttműködő jogalanyok lehetnek, ha az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
2. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok címzettjei lehetnek alvállalkozók is – olyan jogalanyok, amelyek szolgáltatásait az adatkezelő adatkezeléshez igénybe veszi, például könyvelő irodák, ügyvédi irodák, informatikai szolgáltatásokat (ideértve a tárhelyszolgáltatást is) nyújtó szervezetek.
3. Az adatkezelő a hatályos jogszabályok alapján személyes adatszolgáltatásra kötelezhető, így különösen arra, hogy a felhatalmazott hatóságok vagy állami intézmények részére személyes adatokat közöljön.
4. A személyes adatok nem kerülnek továbbításra az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szervezetnek.

4. §. A személyes adatok tárolási ideje

1. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintettel kötött szerződés időtartama alatt, majd annak megszűnését követően a szerződéssel kapcsolatos igények érvényesítése, a hatályos jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése céljából, de legfeljebb az elévülési időig tárolja. a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően.
2. Az adatkezelő a számlázási bizonylatokban szereplő személyes adatokat az adótörvény rendelkezéseiben meghatározott ideig tárolja.
3. Az adatkezelő a marketing célból kezelt személyes adatokat 10 évig, de legfeljebb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezelés elleni tiltakozásig megőrzi.
4. Az adatkezelő a személyes adatokat az 1. pontban meghatározottaktól eltérő célokra tárolja. 1-3. pontja szerinti időtartamra, kivéve, ha az adatkezeléshez való hozzájárulást korábban visszavonták, és az adatkezelés az érintett hozzájárulásán kívül más alapon nem folytatható.

§5. Az érintett jogai

1. Minden érintettnek joga van:
a) hozzáférés – visszaigazolás beszerzése az ügyintézőtől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha egy személyre vonatkozó adatokat kezelnek, jogosult azokhoz hozzáférni, és az alábbi információkat megszerezni: az adatkezelés céljairól, a személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akiknek az adatokat megkapták vagy fogják megkapni. nyilvánosságra hozta az adattárolás időtartamát, illetve az érintett személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását követeléséhez, illetve az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog meghatározásának kritériumait (GDPR 15. cikk);
b) másolatot kapni az adatokról – másolatot kapni az adatkezelés alatt állóról, az első példány ingyenes, és az adminisztrációs költségekből adódó további másolatokért az adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel (15. cikk (3) bekezdés). a GDPR);
c) helyesbíteni – kérni a rá vonatkozó téves személyes adatok helyesbítését vagy hiányos adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);
d) az adatok törlésére – kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelőnek már nincs jogalapja azok kezeléséhez, vagy az adatokra már nincs szükség az adatkezelés céljára (GDPR 17. cikk);
e) adatkezelés korlátozása – személyes adatok kezelésének korlátozása (GDPR 18. cikk), ha:
– az érintett megkérdőjelezi a személyes adatok helyességét – olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára az adatok helyességének ellenőrzését,
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az eltávolításukat, kérve felhasználásuk korlátozását,
– az adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra, de az érintettnek szüksége van rájuk igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – mindaddig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő részéről fennálló jogos indokok felülírják-e az érintett tiltakozásának indokait;
f) adatot továbbítani – a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő átvétele, valamint ezen adatok másik adatkezelő részére történő megküldésének kérése, ha az adatkezelés a 2008/2003. az érintett hozzájárulása vagy az abban foglalt szerződés, és ha az adatok kezelése automatizált módon történik (GDPR 20. cikk);
g) tiltakozik – személyes adatainak az adatkezelő jogos céljaira, sajátos helyzetével összefüggő okokból – ideértve a profilalkotást is – kezelése ellen. Ezt követően az adatkezelő értékeli az adatkezelés jogos, az érintettek érdekeit, jogait és szabadságait elsőbbséget élvező okainak fennállását, vagy a követelések előterjesztésének, érvényesítésének vagy védelmének okát. Ha az értékelés szerint az érintett érdekei fontosabbak, mint az adatkezelő érdekei, az adatkezelő köteles leállítani az ilyen célú adatkezelést (GDPR 21. cikk).
2. Az érintett a fent említett jogok gyakorlása érdekében a megadott elérhetőségeken vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel, és tájékoztassa arról, hogy mely jogával és milyen mértékben kíván élni.
3. Az érintett jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amely a varsói Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke.

6. §. Profilalkotás

Az adatkezelő által megszerzett személyes adatok nem kerülnek automatikusan feldolgozásra – ideértve a profilalkotást is.